ProCom Logo ProPer Logo

over ons

over ons

Visie

Organisaties veranderen succesvol als zij de juiste besluiten nemen en deze ook goed weten te implementeren. Daarvoor is nodig dat vanaf het prille idee tot en met de laatste stap van de realisatie van dat idee goede beslissingen worden genomen. En dat die beslissingen goed worden geïmplementeerd en opgevolgd. Veel organisaties stoeien met zowel het kiezen van de juiste ideeën als met de verschillende stappen die daarna komen. De visie van ProDoro op de verschillende fasen in het gehele proces valt als volgt samen te vatten:

 • van idee naar besluit

  • Hoe goed we de besluitvorming ook inrichten met processen, overlegorganen, besliscriteria en informatiesystemen, het nemen van besluiten blijft mensenwerk. Goede governance helpt, maar is niet voldoende. "Wie betrekken we bij de besluitvorming en wie niet?" blijkt, zeker bij delicate beslissingen, een lastige vraag. En hoe om te gaan met de (informele) besluitvorming die zich buiten het formele proces afspeelt? En met de verschillende belangen van de deelnemers?

   Op individueel niveau speelt zich bij besluitvorming een spannend proces af tussen ratio en emotie, tussen bewuste en onbewuste besluitvorming. Bij bewuste en rationele besluitvorming loert de kans op denkfouten om de hoek. Een groot aantal van die denkfouten zijn bekend en kunnen voorkomen worden. Maar ook over het onbewuste valt veel te leren.

   In de visie van ProDoro vormt een heldere besluitvormingsstructuur en -proces de basis en hoor je die gezamenlijk te ontwikkelen. Zodat iedereen zich bewust wordt van de organisatie-doelen, het 'politieke' spel, de valkuilen bij het nemen van beslissingen en het concept 'onbewuste' besluitvorming. Omdat beslissen een kernactiviteit van een organisatie is. Top-management zal moeten vaststellen wat voor besluitvormingscultuur zij ambieert.

   Lees meer...

 • van besluit naar implementatie

  • Vanaf het moment dat in de vergadering het besluit met de figuurlijke hamerslag wordt afgetimmerd wordt de aandacht al op het volgende onderwerp gericht. De implementatie van het besluit krijgt doorgaans weinig aandacht ("Dat is de taak van het middle-management"). Maar waren alle consequenties tevoren al duidelijk?

   Regelmatig blijven het besluit en de gevolgen daarvan ("Vanaf volgende maand doen we activiteit X niet meer") in te kleine kring, waardoor een deel van de organisatie zich al onbewust niet aan het besluit houdt. Om nog maar niet te spreken van bewuste tegenwerking, of van de mislukte projecten die waren opgestart om het besluit te implementeren. Hoeveel projecten realiseren daadwerkelijk hun veranderdoel?

   ProDoro heeft het vertalen van besluiten naar de operatie hoog in het vaandel staan. Het vaststellen van de consequenties kan alleen door mensen van de werkvloer zelf gebeuren. Daarvoor is essentieel dat goede communicatie over het besluit en verandertraject plaatsvindt. Dat zich een dialoog afspeelt tussen de manager die verantwoordelijk is voor de implementatie van het besluit en de belanghebbenden.

   Lees meer...

 • de uitvoering

  • Als alles in gereedheid is gebracht om het idee/besluit in de praktijk uit te voeren gaan andere krachten spelen: zijn de betrokkenen zodanig gemotiveerd dat zij de houding en gedrag vertonen die bij de nieuwe situatie worden verwacht? Werken ze volgens de nieuwe procedure, of met het nieuwe systeem? Geven ze hun klanten meer service of participeren de burgers meer in hun gemeente? Of blijft alles min of meer op de oude manier doorlopen? Het monitoren en bijsturen van de uitvoering kan in veel organisaties verbeterd worden.

   ProDoro ziet tweerichtings-communicatie met de betrokkenen als cruciaal instrument voor het creëren van draagvlak voor de beoogde verandering. En meet dit om op basis van feiten actie te nemen (zie hierover meer op de website van ProCom).

   Lees meer...

 • de verzilveringsfase

  • Als de uitvoering een tijd loopt kunnen de resultaten worden gemeten ('benefit management'). En kan, afhankelijk van het type besluit, na een aantal maanden, dan wel jaren, vastgesteld worden of het besluit destijds goed heeft uitgepakt.

   Of de business case is gerealiseerd. Daarnaast kan worden bekeken of het ook een 'goed' besluit was. Wij lichten graag toe wat voor verschil wij maken tussen een goed resultaat en een goed besluit.

   Lees meer...

ProDoro is van mening dat besluitvorming een cruciaal managementproces is dat aandacht behoeft. Dat er structureel - ook holistisch- naar het proces en de resultaten gekeken dient te worden om met elkaar te bespreken of dit is wat men wil. Dat kan ook met beperkte informatie op een pragmatische manier. Waardoor toch inzicht ontstaat en de organisatie leert.

Als u meer wilt weten over onze visie laten wij ons graag uitnodigen om met u in gesprek te gaan of een presentatie over onze visie te verzorgen.

payoff2